شرکت بسپارش صنعت تبریز

تولید کننده آمیزه های لاستیکی

گرانول ، کف پوش و ریکلیم

Basparesh Sanat Tabriz
Tel:09906359857

مراحل ساخت گرانول از لاستیک ضایعات :